decor decor

design Cicero Fârtat
© 2006-2015 UDTR; toate drepturile rezervate

decor stema Romaniei

START

COMITETUL DIRECTOR

Comitetul Director asigură conducerea curentă a activității Uniunii (activitatea administrativ-executivă) şi se compune, conform statutului, din:

 • preşedinte
 • prim-vicepreşedinte
 • secretar general
 • deputați şi senatori, reprezentanți ai uniunii aleşi în Parlamentul României
 • preşedinții organizațiilor județene Constanța şi Tulcea;
 • nouă vicepreşedinți desemnați din filialele teritoriale cu o participare mai largă în activitatea Uniunii;
 • şefii comisiilor pe domenii de activitate participă la şedințele Comitetului Director având drept de vot consultativ.

Comitetul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie.
Şedințele Comitetului Director sunt statutare dacă se întrunesc cel puțin ⅔ din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu o jumătate + 1 din numărul celor prezenți.

Comitetul Director are următoarele atribuții principale:

 • aduce la îndeplinire hotărârile Conferinței şi a Consiliului Director de conducere al Uniunii;
 • dezbate şi aprobă proiectul de raport al Consiliului, bilanțul contabil şi execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat, urmând a le supune spre aprobare;
 • dezbate şi adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor, după care le supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Director;
 • face propuneri privind componența consiliului pe departamente de activitate şi adoptă programele lor de lucru după care le supune aprobării Consiliului;
 • întocmeşte propuneri privind normele de reprezentare la Conferințe, proporțional cu numărul membrilor filialelor municipale, orăşeneşti, comunale, săteşti;
 • pregăteşte lucrările necesare cuprinzând propunerile de modificare a Statutului şi le prezintă spre adoptare Consiliului;
 • asigură elaborarea proiectelor de norme, regulamente şi instrucțiuni, le adoptă şi le supune aprobării Consiliului Director de Conducere al Uniunii;
 • organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea comisiilor pe domenii;
 • asigură contactele cu autoritățile publice şi organizațiile neguvernamentale pe plan național şi internațional;
 • asigură desfăşurarea activităților editoriale şi de presă ale Uniunii;
 • aprobă organizarea, ştatul de funcțiuni şi fişele posturilor pentru personalul încadrat în muncă, numirea şi revocarea din funcții, precum şi salarizarea lor;
 • îndeplineşte orice alte atribuțiuni şi sarcini care îi revin din prevederile Statutului şi hotărârile Conferinței şi ale Consiliului Director de conducere al Uniunii;
 • numeşte reprezentanții în Consiliul pentru Minorități Naționale;

Comitetul Director şi Conferința Națională pot acorda calitatea de Preşedinte de Onoare foştilor Preşedinți ai Uniunii, persoane cu merite deosebite care prin prestigiul şi acțiunile lor au contribuit la promovarea în țară şi peste hotare a imaginii şi intereselor etniei turce din România. Preşedinții de Onoare reprezintă Uniunea, pe bază de mandat, în diverse manifestări interne şi externe, acționează în conformitate cu Statutul, programele şi strategia Uniunii, informează Comitetul Director şi Conferința Națională asupra activității depuse.

Actualul Comitet Director al Uniunii Democrate Turce este compus din:

COMITETUL DIRECTOR

Preşedinte:
OSMAN FEDBI
Prim-vicepreşedinte:
IUSEIN GEMAL
Secretar General:
IBRAIM ERVIN
Deputat:
IBRAM IUSEIN

Vicepreşedinţi:

 1. HUSEIN CADIR — Preşedinte Organizaţia Judeţeană Constanţa
 2. IAŞAR ENVER — Preşedinte Sucursala Constanţa
 3. OMER NAZIF — Secretar Sucursala Constanţa
 4. BORMAMBET VILDAN — Vicepreşedinte Sucursala Medgidia
 5. BORSEIT AITEN — Preşedinte Sucursala Cobadin
 6. GAVAZOGLU ISMAIL — Secretar Sucursala Techirghiol
 7. OSMAN ZIA — Preşedinte Sucursala Băneasa
 8. MOLOGANI ACCAN — Preşedinte Sucursala Babadag
 9. MEMET REDVAN — Preşedinte Sucursala Hârşova
 10. MUSA CAIDAR — Preşedinte Sucursala Cernavodă
 11. ŞEMSI TURHAN — Preşedinte Sucursala Bucureşti

Preşedinte de onoare: ASAN MURAT

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director al Uniunii organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a acesteia în intervalul dintre două congrese şi se compune din:

 • preşedinții filialelor sau, în cazurile când aceştia lipsesc, împuterniciții comitetelor de conducere ale acestora;
 • Comitetul Director
 • şefii comisiilor de specialitate ai UDTR
 • Consiliul Director numeşte o «comisie de disciplină şi integritate morală», ce are drept sarcini analizarea conduitei şi integrității morale a membrilor uniunii şi propune consiliului național măsurile disciplinare ce se impun.

La compunerea Consiliului Director, în funcție de numărul membrilor de drept care vor fi incluşi în structura sa, se va stabili numărul vicepreşedinților şi al membrilor astfel încât, în structura sa finală, să fie format dintr-un număr impar de membri.
Consiliul Director al Uniunii se întruneşte în şedințe ordinare, trimestrial, ultima sa şedință din cadrul unui an având loc în cursul lunii decembrie şi în şedințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

Convocarea Consiliului Director se face de către comitetul director cu cel puțin 15 zile înainte, în cazul şedințelor extraordinare.
Şedințele Consiliului Director sunt statutare dacă se întrunesc cel puțin ⅔ din numărul membrilor săi. Consiliului Director ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

Consiliului Director al Uniunii are următoarele atribuții principale:

 • urmăreşte şi răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinței
 • alege membrii Comitetului Director şi aprobă componența Comisiilor pe domenii de activitate, precum şi programele de lucru ale acestor comisii.
 • dezbate şi aprobă bilanțul contabil şi execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat;
 • dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor;
 • dezbate şi aprobă proiectul de Statut şi propunerile de modificare ale acestuia, urmând a le supune aprobării Conferinței;
 • dezbate şi aprobă norme, regulamente şi instrucțiuni;
 • aprobă normele de reprezentare la Conferința Uniunii;
 • dezbate şi ia hotărâri în legătură cu orice alte probleme aflate pe ordinea de zi a şedințelor sale.

Alegerea membrilor Consiliului Director se face o dată la patru ani.

CONSILIUL DIRECTOR

Comitetul Director împreună cu următorii preşedinţi de sucursale:
 1. RUSTEM RENAN — Preşedinte Sucursala Brăila
 2. MEMET ŞUCRI — Preşedinte Sucursala Castelu
 3. MUSTAFA NAZIGHAR — Preşedinte Sucursala Constanţa
 4. VELI SAGIT — Preşedinte Sucursala Cumpăna
 5. AZIS AZIS — Preşedinte Sucursala Dobromir
 6. OMER AIDIN — Preşedinte Sucursala Eforie
 7. OSMAN SULIMAN — Preşedinte Sucursala Făurei
 8. MEMET SEBATIN — Preşedinte Sucursala Fântâna Mare
 9. ABDULA GHIULTEN — Preşedinte Sucursala Galaţi
 10. MUSTAFA NETFI — Preşedinte Sucursala Mangalia
 11. TALIP LEMAN — Preşedinte Sucursala Măcin
 12. MENSEIT ERGEAN — Preşedinte Sucursala Techirghiol
 13. SALIM LEVENT — Preşedinte Sucursala Tuzla
 14. TEFIC ŞEFCHET — Preşedinte Sucursala Valu lui Traian
 15. MUAREM REMZI — Preşedinte Sucursala Ion Corvin
 16. MUSTAFA BEZAT — Preşedinte Sucursala Lazu
 17. COGEAMET DANIAR — Preşedinte Sucursala Carvăn

PREŞEDINŢII COMISIILOR DE SPECIALITATE


Print